Trendonderzoek

Home » Typen onderzoek » Trendonderzoek

Trendonderzoek

Met ons trendonderzoek onthullen we belangrijke ontwikkelingen binnen uw markt. We zoomen in op uw doelgroep, zowel bestaande als potentiële, en identificeren verschuivingen in demografische kenmerken. Daarnaast analyseren we veranderingen in leefstijlen, motieven, waarden en behoeften van deze doelgroepen. Onze rapportage omvat ook een overzicht van de huidige marktstatus, inclusief bedrijfsaantallen, omzet, vraag, werkgelegenheid en andere relevante trends.

Maatschappelijke trends

Wij bestuderen niet alleen de doelgroep en de markt, maar wij brengen ook relevante (brede) maatschappelijke trends en baanbrekende technologische trends in kaart. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van de beleveniseconomie of de circulaire economie.     

Fasen in trendonderzoek

Bij het uitvoeren van een trendonderzoek maakt Bureau Lahaut gebruik van vier fasen.

Fase 1: diepte-interviews met de opdrachtgever

In de eerste fase gaan wij met u in gesprek over de markt waarin u actief bent. Vanzelfsprekend staan wij ook stil bij de specifieke kenmerken van uw product of dienst, en wat uw eigen bevindingen zijn. Dit gesprek geeft richting aan de rest van het trendonderzoek.

Fase 2: het doen van deskresearch

Bureau Lahaut voert vervolgens een deskresearch uit als onderdeel van het trendonderzoek. Het hoofddoel van deze deskresearch is om alle relevante gegevens te verzamelen die van belang zijn voor het onderzoek naar trends. Hierbij kunt u denken aan algemene literatuur, statistische gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, of andere vormen van openbare data. Naast externe bronnen kunnen ook interne bronnen zoals CRM-systemen worden benut in deze fase  

Fase 3: expertmeeting

We breiden onze deskresearch uit met een expertbijeenkomst. Hier krijgen experts en andere professionals de kans om diepgaande inzichten te bieden over de resultaten van de eerste twee fasen van ons onderzoek. De expertbijeenkomst dient ook als startpunt voor scenarioplanning. Scenarioplanning is een methode waarbij we mogelijke en aannemelijke toekomstscenario’s schetsen. Samen bekijken we vervolgens welke potentiële gevolgen deze scenario’s kunnen hebben voor uw organisatie. Het draait hierbij niet om het voorspellen van de toekomst, maar om het verkennen van mogelijke ontwikkelingen die zich in de toekomst kunnen voordoen.

Fase 4: analyse en eindrapportage

De onderzoeksresultaten uit fase 1 tot en met 3 beschrijven wij in een heldere eindrapportage.