Trendonderzoek

Home » Typen onderzoek » Trendonderzoek

Verschuivingen binnen doelgroepen

Met een trendonderzoek onderzoeken wij belangrijke ontwikkelingen binnen uw markt. Wij nemen uw (potentiële) doelgroep onder de loep en beschrijven verschuivingen in de demografische kenmerken. Daarnaast onderzoeken wij veranderingen in leefstijlen, motieven, waardes en behoeften van die doelgroepen. Ook vatten wij samen hoe de markt ervoor staat in termen van het aantal bedrijven, omzet, vraag, werkgelegenheid en andere actuele ontwikkelingen.

Maatschappelijke trends

Wij bestuderen niet alleen de doelgroep en de markt, maar wij brengen ook relevante (brede) maatschappelijke trends en baanbrekende technologische trends in kaart. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van de beleveniseconomie of de circulaire economie.     

Fasen in trendonderzoek

Bij het uitvoeren van een trendonderzoek maakt Bureau Lahaut gebruik van vier fasen.

Fase 1: diepte-interviews met de opdrachtgever

In de eerste fase gaan wij met u in gesprek over de markt waarin u actief bent. Vanzelfsprekend staan wij ook stil bij de specifieke kenmerken van uw product of dienst, en wat uw eigen bevindingen zijn. Dit gesprek geeft richting aan de rest van het trendonderzoek.

Fase 2: het doen van deskresearch

Vervolgens voert Bureau Lahaut een deskresearch uit. Doel van deze deskresearch is om alle gegevens te verzamelen die relevant zijn voor het trendonderzoek. Denk hierbij aan algemene literatuur, cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek of andere vormen van open data. Naast externe bronnen kunnen in deze fase ook interne bronnen zoals CRM-systemen gebruikt worden.   

Fase 3: expertmeeting

De deskresearch breidden wij uit met een expertmeeting. In de expertmeeting komen experts en andere professionals aan het woord die inhoudelijke duiding kunnen geven aan de onderzoeksresultaten uit fase 1 en 2. De expertmeeting wordt ook gebruikt om een eerste aanzet te doen voor scenarioplanning. Scenarioplanning is een methode waarbij wij voor u mogelijke aannemelijke scenario’s uitzetten. Vervolgens bekijken wij samen welke potentiële consequenties deze scenario’s hebben voor uw organisatie. Het gaat dus niet om het voorspellen van de toekomst, maar om een verkenning van wat mogelijkerwijs in de toekomst plaats gaat vinden.

Fase 4: analyse en eindrapportage

De onderzoeksresultaten uit fase 1 tot en met 3 beschrijven wij in een heldere eindrapportage.