Kwalitatief onderzoek

Home » Typen onderzoek » Kwalitatief onderzoek

Diepgravend onderzoek naar gedrag en motieven

Wij hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, dat zich richt op het verzamelen en analyseren van numerieke gegevens, richt kwalitatief onderzoek zich op het verzamelen en analyseren van niet-numerieke gegevens, zoals diepte-interviews, groepsgesprekken (focusgroepen), beeldmateriaal, geluidsopnamen en observaties. Als wij kwalitatief onderzoek uitvoeren, dan is het doel informatie te verzamelen over:

  • menselijk gedrag, zoals koop- en gebruiksgedrag;
  • denkbeelden, zoals imago en opinies;
  • emoties, zoals bezoekbeleving of gevoelens bij merken;
  • motieven, zoals koopmotieven.

Onderzoeksresultaten geven diepgang, maar kunnen niet gegeneraliseerd worden

Kwalitatief onderzoek fungeert vaak als vooronderzoek. Het vooronderzoek levert ons hypotheses op die wij later met kwantitatief onderzoek toetsen en kwantificeren. Omdat kwalitatief onderzoek meestal klein van opzet is, worden de onderzoeksresultaten niet gegeneraliseerd of gekwantificeerd. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek samen bieden een breder begrip van complexe onderzoeksvragen. 

Wilt u gefundeerde cijfermatige uitspraken toekennen aan onderzoeksresultaten, dan voeren wij voor u ook kwantitatief onderzoek uit.

Methoden van kwalitatief onderzoek: interviews

Het kenmerkende van interviews als onderzoeksmethode is dat het gesprek volledig open wordt gevoerd. Dit gebeurd meestal aan de hand van een checklist met vraagpunten. De gesprekken vinden individueel plaats (diepte-interviews) of in groepsverband (groepsdiscussies of focusgroepen).

Andere methodes kwalitatief onderzoek

Soms observeren wij het consumentengedrag systematisch. De observaties combineren wij met het stellen van (enquête)vragen over het geobserveerde gedrag.

Ook het vormen van casestudy’s – een verzameling verhalen van klanten uit diepte-interviews – of het inventariseren van meningen van deskundigen, zijn voorbeelden van kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek kan deels via enquêtes plaatvinden, door het stellen van open enquêtevragen.

Onderzoeksmodellen

Het “model” voor kwalitatief onderzoek kan variëren afhankelijk van de aard van het onderzoek en de gebruikte methoden. Belangrijk is dat kwalitatief onderzoek flexibel is en zich aanpast aan de specifieke behoeften van het onderzoek. Het draait om het begrijpen van complexe fenomenen vanuit het perspectief van de betrokkenen en het genereren van diepgaand inzicht.

Kwalitatief onderzoeksproces