Kwalitatief onderzoek

Home » Typen onderzoek » Kwalitatief onderzoek

Onderzoek naar gedrag en motieven

Bureau Lahaut heeft ruime ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Als wij kwalitatief onderzoek uitvoeren, dan is het doel informatie te verzamelen over:

  • menselijk gedrag, zoals koop- en gebruiksgedrag;
  • denkbeelden, zoals imago en opinies;
  • emoties, zoals bezoekbeleving of gevoelens bij merken;
  • motieven, zoals koopmotieven.

Onderzoeksresultaten geven diepgang, maar kunnen niet gegeneraliseerd worden

Kwalitatief onderzoek fungeert vaak als vooronderzoek. Het vooronderzoek levert ons hypotheses op die wij later met kwantitatief onderzoek toetsen en kwantificeren. Omdat kwalitatief onderzoek meestal klein van opzet is, worden de onderzoeksresultaten niet generaliseert of gekwantificeerd.  

Wilt u gefundeerde cijfermatige uitspraken toekennen aan onderzoeksresultaten, dan voeren wij voor u ook kwantitatief onderzoek uit.

Methoden van kwalitatief onderzoek

Het kenmerkende van dit soort onderzoek is dat het gesprek volledig open wordt gevoerd. Dit gebeurd meestal aan de hand van een checklist met vraagpunten. De gesprekken vinden individueel plaats (diepte-interviews) of in groepsverband (groepsdiscussies of focusgroepen). Vervolgens creëren wij met de input van de gesprekken customer journey maps.

Voorbeeld van een model dat wordt gebruikt voor het opstellen van een (semi)gestructureerde vragenlijst. Het is ontwikkeld door adviesbureau McKinsey voor het het analyseren van de interne organisatie bij strategisch en verandermanagement.
Voorbeeld van een model dat wordt gebruikt voor het opstellen van een (semi)gestructureerde vragenlijst. Het is ontwikkeld door adviesbureau McKinsey voor het het analyseren van de interne organisatie bij strategisch en verandermanagement.

Andere vormen van kwalitatief onderzoek

Soms observeren wij het consumentengedrag systematisch. De observaties combineren wij met het stellen van (enquête)vragen over het geobserveerde gedrag.

Ook het vormen van casestudy’s – een verzameling verhalen van klanten uit diepte-interviews – of het inventariseren van meningen van deskundigen, zijn voorbeelden van kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek kan ook via (online) enquêtes plaatvinden, door het stellen van open enquêtevragen.