Practice #6 Open data

Home » Practice #6 Open data

De waarde van open data

Met het vaker beschikbaar komen van open data kan het zijn dat een (markt)onderzoek enkel bestaat uit de analyse van open data. Het bevragen van de doelgroep door middel van een enquête of diepte-interviews is dan niet nodig.

Voorbeeld: culturele vacatures onderzocht

Eén van de manieren om de arbeidsmarktpositie van werkenden in de cultuursector te monitoren is door continu-onderzoek te doen naar culturele vacatures. Door culturele vacatures te analyseren kunnen er indicatoren ontwikkeld worden die iets zeggen over de arbeidsmarktpositie van werkenden en pas afgestudeerden. Bijvoorbeeld door de verhouding tussen tijdelijke en vaste dienstverbanden, of tussen betaalde en onbetaalde functies in kaart te brengen. 

Data over vacatures in dit onderzoek van Bureau Lahaut is afkomstig van Jobfeed, de big data-tool voor de online vacaturemarkt. Jobfeed doorzoekt dagelijks duizenden vacatures gevonden op het web. Vacatures worden vervolgens automatisch gecategoriseerd, ontdubbeld, verrijkt en doorzoekbaar gemaakt. Hiermee biedt Jobfeed een actueel én historisch overzicht van alle online vacatures en is daarmee een waardevolle informatiebron en analysemiddel. Download het Culturele Vacatures rapport.

Voorbeeld: podiumkunsten en CBS-data

Wij hebben in 2024 de staat van de professionele podiumkunsten in Limburg in kaart gebracht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde begin 2024 de meest recente cijfers met betrekking tot podiumorganisaties in Nederland waar professionele podiumkunsten worden vertoond. Deze CBS-data hebben ons geïnspireerd om het onderzoek uit te voeren.

We hebben gebruikgemaakt van de volgende twee CBS-statistieken:

1. CBS-onderzoek naar publiekscapaciteit, voorstellingen en bezoekers van organisaties waar professionele podiumkunsten worden vertoond. Onder professionele podiumkunsten vallen locaties voor artistieke producties zoals theater, popconcerten of musicals die voor een algemeen publiek worden opgevoerd door professionele gezelschappen. Stadions, evenementenhallen, festivals en clubnachten worden hierbij niet meegerekend. Het CBS-onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de brancheverenigingen Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). Voor meer informatie over de onderzoeksdata klik op deze link.

2. Nabijheidsstatistiek podiumkunsten van het CBS. Deze statistiek bevat informatie over de gemiddelde afstanden voor de inwoners van Limburg van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde podiumkunstenvoorziening. Daarnaast bevat de data ook informatie over het aantal podiumkunstenvoorzieningen binnen een bepaalde afstand van het woonadres. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen in het gebied. Onder podiumkunstenvoorzieningen vallen alle locaties in Nederland waar professionele gezelschappen optreden voor een levend publiek. Professionele podiumkunsten vinden plaats op locaties zoals schouwburgen en concertgebouwen, maar ook in buurtcentra en op poppodia. Locaties met podiumkunsten als nevenactiviteit zijn ook opgenomen in de cijfers. Festivals zijn hierbij niet meegerekend. Voor meer informatie over de onderzoeksdata klik op deze link.

Bureau Lahaut is partner van het CBS data-ecosysteem

Het data-ecosysteem biedt overzicht, verbindt en ondersteunt overheden, bedrijven en wetenschappelijke instellingen bij het werken aan datagedreven oplossingen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het initiatief genomen voor dit data-ecosysteem, waarin een brede en diverse groep bedrijven, academische instellingen en overheden (waaronder het CBS) het totale aanbod aan data-producten en -diensten beter wil afstemmen op de behoefte bij gemeenten en provincies. Het data-ecosysteem is een initiatief waarin we als Nederland internationaal vooroplopen.

In het data-ecosysteem brengen we samenwerkingsverbanden tot stand voor het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en technologieën en kunnen nieuwe ideeën ontstaan voor innovaties en business modellen die zowel nationaal als internationaal succesvol kunnen zijn. Door samen te werken en ons eenduidig te presenteren willen we het voor overheidsorganisaties makkelijker maken de weg te vinden bij het gebruik van data voor allerlei maatschappelijk relevante onderwerpen. Voor bedrijven wordt het eenvoudiger om aanbod te ontwikkelen op basis van een behoefte. Voor meer informatie, bezoek de website van het data-ecosysteem.