Museum in Den Helder

Museum in Den Helder

Reddingmuseum Den Helder

Reddingmuseum Den Helder (foto: Bureau Lahaut)