Full service onderzoeksbureau

Home » Full service onderzoeksbureau

Waaruit bestaat full service onderzoek?

Wij nemen het volledige onderzoeksproces voor onze rekening, van het verzamelen van gegevens tot het uitvoeren van analyses en het opstellen van visualisaties of rapporten. Bovendien kunt ervoor kiezen om specifieke onderdelen van het onderzoeksproject aan ons over te laten. Met onze brede ervaring voeren wij allerlei soorten onderzoeken uit en beschikken wij over diverse expertises.

In vijf stappen naar gedegen onderzoek

Het doen van onderzoek bestaat grofweg uit vijf stappen. Allereerst heeft u een onderzoeksvraag waarop u graag antwoord wilt hebben. Als de onderzoeksvraag samen met ons is uitgekristalliseerd, maken wij voor u een onderzoeksontwerp. De centrale vraag hierbij is of wij bestaande data gebruiken of dat er nieuwe data – bijvoorbeeld via een enquête – moeten worden verzameld. Vervolgens vindt de dataverzameling plaats. Na gedegen analyse van de verzamelde data, worden de onderzoeksresultaten uitgeschreven en visueel aantrekkelijk gepresenteerd. Hieronder worden de vijf stappen kort beschreven.

Stap 1: Probleemanalyse

Een onderzoeksproces bij sociaalwetenschappelijk onderzoek begint altijd met een onderzoeksvraag of een probleemstelling. Dit is de hoofdvraag van het onderzoek. Daarnaast kunnen er door Bureau Lahaut in samenwerking met u een aantal relevante deelvragen worden geformuleerd. Deelvragen helpen de hoofdvraag te beantwoorden. Het is voor het onderzoeksproces belangrijk dat er goed wordt nagedacht over de onderzoeksvraag.

De onderzoeksvraag moet duidelijk afgebakend zijn en recht doen aan het onderzoeksdoel.

Het is ook belangrijk om een verkenning van de literatuur over het onderwerp uit te voeren. Wat is er al bekend over het onderwerp, wie is de onderzoeksgroep en is nieuw onderzoek wel noodzakelijk? Dit noemen wij een deskresearch. Dit zijn onder andere de vragen die in stap 1 uitgewerkt moeten worden.

Stap 2: Onderzoeksontwerp

Stap 2 in het onderzoeksproces is het nadenken over hoe de onderzoeksdata verzameld en geanalyseerd wordt. Bij bestaande data (bijvoorbeeld verkregen via open data of data mining) zal de nadruk meer liggen op hoe de data te analyseren. Bij nieuwe data ligt de nadruk meer op de steekproefmethode en de wijze van bevragen van respondenten.

Stap 3: Dataverzameling

Stap 3 is de dataverzameling. Het kan hierbij gaan om webcrawling en data mining activiteiten maar ook om het verspreiden van een enquête onder de doelpopulatie (bij kwantitatief onderzoek). Registratiedata kan verkregen worden door bijvoorbeeld wearables en smartphones. Observeren, interviewen of het houden van focusgesprekken zijn vaak voorkomende dataverzamelingsmethoden bij kwalitatief onderzoek.

Stap 4: Data-analyse

Het analyseren van de verzamelde data is stap 4 in het onderzoeksproces. Hier komt – bij kwantitatief onderzoek – statistiek om de hoek kijken. Er zijn talloze manieren om data te analyseren, variërend van beschrijvende statistiek via tellingen en kruistabellen tot en met geavanceerde methodes zoals statistische cluster– en regressieanalyses. Bij kwalitatief onderzoek bestaat vaak het misverstand dat er geen analysetechnieken kunnen worden toegepast. Kwalitatief onderzoek kan niet op dezelfde manier geanalyseerd worden als kwantitatief onderzoek, maar er zijn wel degelijk analysemethoden voor ontwikkeld zoals ordening en labelling.

Stap 5: Rapportage

Tot slot stap 5 de rapportage. Door het gebruik van aantrekkelijke (interactieve) datavisuals kunnen onderzoeksresultaten in één oogopslag duidelijk worden. Toch is het goed om de onderzoeksresultaten ook uit te schrijven omdat de onderzoeker al doende zelf ook beter tot inzicht komt. Voor het overdagen van informatie, data en kennis maken wij infographics  of dashboards gemaakt worden.

Wat doet een (markt)onderzoeksbureau?

Op deze pagina van Bureau Lahaut leest u verder wat een onderzoeksbureau doet.