Hoe herstelt de culturele sector van corona?

Home » Expertises » Culturele sector » Hoe herstelt de culturele sector van corona?

Onderzoek naar het herstel van de cultuursector

Om de culturele sector goed te laten herstellen van de coronacrisis, is het voor een gemeente belangrijk om eerst nauwgezet in kaart te brengen hoe het met de culturele organisaties en makers gaat. Op basis van dit onderzoek kunnen steunmaatregelen worden ontwikkeld of aangepast. Bureau Lahaut heeft kennis en ervaring met onderzoek naar het herstel van de plaatselijke culturele sector na corona.

De cultuursector tijdens corona

De maatregelen van het Nederlandse kabinet tegen de verspreiding van het coronavirus hebben grote gevolgen gehad voor de culturele en creatieve sector. Omdat er door deze maatregelen tijdens de coronacrisis veel minder publiek mogelijk was, zijn de bezoekcijfers van culturele instellingen sterk teruggelopen. Op landelijk niveau is deze daling van bezoekersaantallen terug te zien in alle culturele deelsectoren. In 2020 werd ten opzichte van het jaar daarvoor bijvoorbeeld 60 procent minder museumbezoek genoteerd, de poppodia en popfestivals ontvingen 87 procent minder publiek en er was 56 procent minder bezoek in bioscopen en filmtheaters. Dit zorgde ervoor dat vrijwel de hele sector werd geconfronteerd met verlies van inkomsten.

In deze tijd is er veel financiële noodsteun vanuit de overheid beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat de culturele sector de coronacrisis zou overleven. Hierdoor konden gesubsidieerde culturele organisaties de crisis over het algemeen goed doorstaan. Kleinere culturele organisaties die geen subsidies van de overheid ontvangen en niet of nauwelijks ondersteuning krijgen van de gemeente, hebben het echter moeilijker. 

Lang herstel

Begin 2022 zijn de coronamaatregelen geschrapt waardoor het publiek weer zonder beperkingen welkom is in de culturele sector. Maar het kan nog lang duren voordat het bezoek weer volledig is teruggekeerd en de bezoekersaantallen weer op hetzelfde niveau liggen als vóór de coronacrisis. Daarom zal de culturele sector nog niet snel volledig hersteld zijn. De overheid is op de hoogte van deze situatie en heeft dan ook op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau financiële middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het herstel van de culturele sector.

Zorgen

Ook zijn er zorgen over verenigingen, amateurgenootschappen, kleinere groepen, makers en zzp’ers binnen de culturele sector. Tijdens de coronacrisis hebben zij nauwelijks werk kunnen verrichten en/of laten zien. Als gevolg zijn verenigingen bijvoorbeeld leden of vrijwilligers kwijtgeraakt of zijn zzp’ers ander werk gaan zoeken. Jong talent heeft door de maatregelen minder ruimte gehad om zichzelf te ontwikkelen, waardoor zij in de toekomst hun weg in het culturele veld waarschijnlijk minder goed weten te vinden. Op de lange termijn kan de doorstroming van het culturele klimaat hier schade van ondervinden. 

Onderzoek naar de culturele sector

Om de langdurige negatieve gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken, is het voor een gemeente van belang om duidelijk te hebben hoe de lokale culturele sector ervoor staat en hoe zij de toekomst voor zich ziet. Bureau Lahaut kan hierbij van dienst zijn. 

Wij hebben ervaring met het uitvoeren van plaatselijk onderzoek naar de gevolgen en het herstel van de coronacrisis voor de culturele sector. Doordat wij dit onderzoek al eerder gedaan hebben, beschikken wij over de nodige kennis. We onderzoeken bijvoorbeeld naar geschikte maatregelen om het publiek weer terug te laten keren, naar manieren om makers, artiesten en zelfstandig werkenden voor de sector te behouden en naar mogelijkheden om ook in de toekomst een volwaardig programma-aanbod te kunnen bieden. 

Mixed method ontwerp

Het onderzoek heeft een ‘mixed method’ ontwerp. Bij mixed method onderzoeken gebruiken we zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. We nemen diepte-interviews af, maar versturen ook enquêtes. Het onderzoek bestaat uit vier fases:

Fase 1
Wij beginnen het onderzoek met een voorbereidingsfase. In deze fase wordt er een analysekader opgesteld. Daarnaast vindt er tijdens deze fase deskresearch plaats.

Fase 2 en 3
De tweede onderzoeksfase bestaat uit een kwalitatief onderzoek. In deze fase zullen we gesprekken met verschillende stakeholders voeren. 

De input die deze gesprekken oplevert, wordt onder andere gebruikt voor de derde fase: de ontwikkeling van de enquête. Vervolgens hoort bij deze fase ook het analyseren van alle verkregen (kwantitatieve én kwalitatieve) gegevens. Fase 1 tot en met fase 3 wordt in nauw gesprek met de gemeente uitgevoerd.

Fase 4
De vierde fase van het onderzoek staat in het teken van de afronding van het onderzoek. We verwerken alle onderzoeksresultaten in een leesbaar rapport, inclusief aantrekkelijke datavisualisaties.