Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023 gepresenteerd

Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023 gepresenteerd

Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023 gepresenteerd

Versterk het verdienvermogen van kunstenaars en mensen met andere creatieve beroepen, verbeter de arbeidsomstandigheden en versterk de sectorbrede samenwerking om samen een sociale dialoog te voeren en in te spelen op de veranderingen in de arbeidsmarkt. Dat zijn de belangrijkste adviezen uit de arbeidsmarktagenda die gisteren werd aangeboden aan de nieuwe minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. De agenda is opgesteld door Kunsten ’92 in samenwerking met werknemers, werkgevers en zelfstandigen uit de culturele en creatieve sector.

De agenda richt zich op de uitvoering door de sector zelf van de belangrijkste aanbevelingen uit het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector van de Sociaal Economische Raad (SER) en Raad voor Cultuur.

De minister kondigde in het begrotingsoverleg van 13 november aan om in februari 2018 met een ‘visiebrief’ te komen, waarin zij haar beleidsvoornemens concreet maakt. Die zal een reactie bevatten op de gepresenteerde arbeidsmarktagenda.

De agendapunten in het kort:

Versterk de dialoog

 • Start structurele sociale dialoog culturele en creatieve sector
 • Versterk sociale dialoog per subsector
 • Maak een sectorbrede Fair Practice Code
 • Vergroot eenheid onder werkgevers en opdrachtgevers
 • Vergroot eenheid onder werkenden
 • Verklein het verschil in risico’s tussen werknemers en zelfstandigen, ga uit van werkenden

Versterk het verdienvermogen

 • Ontwikkel nieuwe investeringsmodellen, verdienmodellen en -instrumenten
 • Neem knelpunten in wet- en regelgeving ondernemerschap weg
 • Versterk gebruik intellectuele eigendomsrechten
 • Maak een platform voor marktstimulering
 • Stimuleer opdrachtgeverschap met matchingsregelingen vanuit de overheid

Verbeter arbeidsvoorwaarden

 • Verken collectieve arbeidsovereenkomsten voor alle werkenden
 • Onderzoek financieringsmogelijkheden sociale zekerheid, pensioen en scholing
 • Stel modelreglementen op voor vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen
 • Richt een taakgroep op voor Permanente Professionele Ontwikkeling
 • Deel kennis en menskracht personeelszaken
 • Maak van goed werk- en opdrachtgeverschap de norm en erken financiële consequenties
 • Bedenk een alternatief voor wekeneis WW cultuursector en versnel de kans op nieuw werk na ontslag|
 • Verken brede inzet van instrument honorariumrichtlijn
 • Creëer ruimte voor het maken van tariefafspraken|
 • Steun werkenden op specifieke punten in hun carrière

Download Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023